Algemene informatie

ANBI status. bestuurders, verantwoording 2019

ANBI STATUS / RESIN NUMMER

Met ingang van november 2017 heeft Stichting Gratis Gezond de ANBI-status ontvangen. Zie: ANBI status.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar o.v.v. ons fiscaal nummer. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)ook wel fiscaal nummer is: 858124506

CONTACTGEGEVENS

Correspondentie-adres: Stichting Gratis Gezond, t.a.v. voorzitter, Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM.

E-mail adres: info@stichtinggratisgezond.nl

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandelnummer: 70061866

Bankrekening: 

TRIODOS bank: NL52TRIO 033 88 350 40,  t.n.v. Stichting Gratis Gezond.

 

HOOFDLIJNEN  / DOELSTELLINGEN

 

Sinds de oprichting in 2017 helpt ANBI Stichting Gratis Gezond op verschillende manieren  mensen die in zware financiële omstandigheden verkeren preventief met ‘gezond zijn en gezond blijven’.   We doen dat persoonlijk en online met de medewerking van professionele vakmensen die een deel van hun tijd onbetaald weggeven. We zijn er voor mensen geen toegang hebben tot professionele leefstijlcoaching en/of dat niet kunnen betalen. Stoppen met roken is een speerpunt. Doelen zijn: onnodige ziekten en kwalen voorkomen, deelnemers weer werkfit maken en eigenwaarde versterken. 

Met professionele leefstijlcoaching kunnen veel mensen gezonder en werkfitter worden. Het probleem is echter, zo bevestigen deskundigen, dat juist de mensen die leefstijlbegeleiding het hardst nodig hebben, veelal onvoldoende financiële middelen hebben om er effectief mee aan de slag te kunnen. Gezonde voeding, meer bewegen, leren omgaan met stress: als er geen geld is, dan is men daar niet als eerste op gericht.

Daarbij komt dat bestaande (door zorgverzekeraars vergoede)  leefstijlinterventies niet specifiek gericht zijn op mensen met een lage economische status (SES). Zo komen mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen al te vaak  in een negatieve, ziekmakende neerwaartse spiraal terecht. 

Stichting Gratis Gezond zet zich ervoor in om die neerwaartse spiraal te doorbreken en wil op laagdrempelige, praktische en professionele wijze een bijdrage leveren aan een betere gezondheid voor personen die het op zich al moeilijk genoeg hebben. 

WIJ BIEDEN

De stichting voorziet in middelen ten behoeve van succesvolle leefstijlinterventies onder leiding van professionele, multidisciplinaire opgeleide (Hbo-)leefstijlcoaches. De coaches sturen meetbaar en praktijkgericht op 25 succesfactoren gerelateerd aan BRAVO leefstijlfactoren en houden daarbij rekening met lastige sociaal maatschappelijke factoren. De BRAVO factoren zijn: bewegen, stoppen met roken (een speerpunt),minder alcohol, gezonde voeding en ontspanning/herstel). Verandering van leefstijl is niet makkelijk. Maar veranderen van leefstijl met extra tegenwind in de vorm van onder meer een zwakke financiële draagkracht is extra uitdagend.

ONZE COACHES

De leefstijlcoaches van Stichting Gratis Gezond durven de uitdaging aan. Het zijn vakbekwame professionals die een deel van hun kostbare – normaal gesproken regulier betaalde – tijd als vrijwilliger weggeven. Zij doen dat omdat zij de noodzaak daarvan inzien en een bijdrage willen leveren aan een gezondere en meer rechtvaardige samenleving. Alle mensen zijn immers kostbaar en de moeite van een sterk levensverbeterende investering waard. 

WIJ STREVEN NAAR

 • een vitaliteitstoename bij de deelnemers op korte termijn, dat wil zeggen binnen een half jaar tot een jaar van minimaal 25 %
 • tot 10% minder ziekteverzuim
 • aantoonbare gezondheidsbevordering  
 • gedragsverandering en toename van het besef van eigen verantwoordelijkheid
 • backup om terugval te voorkomen.   

 

BIJ HET WERKFIT MAKEN STAAT CENTRAAL

1. het versterken van diverse vaardigheden, zoals taken uitvoeren; zelfredzaamheid en eigen verantwoording nemen. Taken kunnen zijn meer bewegen, sporten, gezond boodschappen doen, ontspannen, meer lachen en relativeren, krachttraining, voldoende nachtrust nemen, minder roken of stoppen met roken, minder alcohol drinken of stoppen met alcohol.

2. het verbeteren van de persoonlijke situatie. Fysieke en mentale weerbaarheid worden stapsgewijs verhoogd .

3. eigen positie in beeld brengen. Het verkrijgen van zicht op eigen capaciteit en mogelijkheden die er altijd zijn, als men ze wil zien.

 

OVER DE TE SPONSOREN TRAJECTEN

 • De kernactiviteiten van Stichting Gratis Gezond zijn de persoonlijke re-vitaliseringstrajecten op basis van een uitgebreide intake aan de hand van een Persoonlijk Leefstijl Advies (PLA). Trajecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid duren minimaal 12 maanden. De werkwijze is in het begin individueel (eerste jaar) en later via groepsbijeenkomsten. Er wordt stapsgewijs gewerkt met doelstellingen, protocollen en kwaliteitsbewaking. In het begin is er intensief contact (iedere 2 weken, persoonlijk en/of online). Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nemen toe naar mate het traject vordert. Na de uitstroom na 12 maanden kan gekozen worden voor een tweede jaar online backup om terugval te voorkomen.
 • Daarnaast bemiddelt en/of verzorgt Stichting Gratis Gezond (in) korter lopende Stoppen met roken-trajecten, die 3 maanden duren en vergoed worden vanuit de basisverzekering. Stichting Gratis Gezond bemiddelt bij het vinden van geaccrediteerde coaches die hiervoor zijn opgeleid en die samenwerken met artsen. Indien nodig worden nicotinevervangers en/of medicijne ingezet.
 • Tenslotte faciliteert Stichting Gratis Gezond online onderwijs over een gezonde leefstijl.

Bij alle trajecten worden de erkende richtlijnen van de Gezondheidsraad ten aanzien van voeding en beweging gevolgd. Waar nodig, bijvoorbeeld als er sprake is verslavingsproblematiek, wordt er via de huisarts samengewerkt met andere deskundigen. Als er sprake is van voedingsvraagstukken die medisch gerelateerd zijn werken de leefstijlcoaches samen met bevoegde diëtisten.

 

OVER DE MANIER WAAROP WIJ GELD INZAMELEN

1. door middel van fondsenwervingWe hebben (een) vrijwilliger(s) die fondsen werft. Er zijn in Nederland diverse fondsen en stichtingen die geld geven aan instellingen en projecten met goede doelen. Er zijn minimaal 15 fondsen en stichtingen die overeen komen met onze doelstelling. Via onze website, folders, (nieuws-)brieven en social media maken wij bekend dat donaties welkom zijn.

2. Via een  vriendenkring. We willen in de loop van 2020 een vriendenkring opzetten van mensen die eenmalig of maandelijks giften overmaken.

 

OVER DE BESTUURDERS

We hebben drie bestuurders en er moet een meerderheid (2 bestuurders) zijn bij elke uitgave die we doen. Dus één bestuurder heeft geen bevoegdheid en mogelijkheid om individueel het geld te besteden of uit te geven. We streven naar eensgezindheid ten aanzien van de bestedingen.

FUNCTIES

 • Voorzitter: R. Ratering – McDonald
 • Penningmeester: J. Verwoert
 • Secretaris: M. Kempe – Hak

RAAD VAN TOEZICHT

Er is geen Raad van toezicht

 

OVER HET BELONINGSBELEID

Het bestuur: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals reis- en administratiekosten. De uitvoerende leefstijlcoaches zijn ervaren professionals, eveneens werkzaam als vrijwilligers. Dit is statutair vastgelegd. De coaches ontvangen een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.

VERSLAG ACTIVITEITEN 2019

 • In 2019 zijn we op zoek gegaan naar een professionele fondsenwerver. We zijn gaan samenwerken met Auke van der Galiën van Van der Galiën Fondswerving & Advies.
 • We hebben een dekkingsplan geschreven voor de aanvraag van sponsoring van 25 persoonlijke leefstijltrajecten voor gezinnen (Zie dekkingsplan).
 • We zijn in 2019 gaan samenwerken met Stichting Vitaal Op Weg in Doetinchem (www.vitaalopweg.nl) en hebben onze diensten voor het coachen van één  of meer gezinnen in de hierboven benoemde doelgroep aangeboden. Stichting Vitaal Op Weg faciliteert hierbij het onderdeel stoppen met roken.    
 • FINANCIËLE GEGEVENS STICHTING 2019

Verantwoording uitgaven

In 2019 hebben we geen uitgaven gedaan behoudens bankkosten (127,10 euro)

Banksaldo 31-12-2018                   127,40

Banksaldo 31-12-2019                   10.007,80

Inkomsten:

Gift 17-10-2019                               10.000,-

Jaaroverzicht                               zie pdf

RESERVERINGEN

We reserveren voor acute noodsituaties en diversen (4% van het totale inkomen).

Namens het bestuur,

R.B. Ratering McDonald

1 mei 2020