Algemene informatie

ANBI status bestuurders, verantwoording 2022

ANBI STATUS / RESIN NUMMER

Met ingang van november 2017 heeft Stichting Gratis Gezond de ANBI-status ontvangen. Zie: ANBI status.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar o.v.v. ons fiscaal nummer. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)ook wel fiscaal nummer is: 858124506

Actuele verantwoording  ANBI fiscus 2022 Fomulier SGG compleet_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol

 

CONTACTGEGEVENS

Correspondentie-adres: Stichting Gratis Gezond, t.a.v. voorzitter, Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM.

E-mail adres: stichtinggratisgezond@gmail.com

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandelnummer: 70061866

Bankrekening: 

TRIODOS bank: NL52TRIO 033 88 350 40,  t.n.v. Stichting Gratis Gezond.

Verantwoording ANBI:

 

HOOFDLIJNEN  / DOELSTELLINGEN

 Sinds de oprichting in 2017 helpt ANBI Stichting Gratis Gezond op verschillende manieren  mensen die in zware financiële omstandigheden verkeren preventief met ‘gezond zijn en gezond blijven’.   We doen dat persoonlijk en online met de medewerking van gekwalificeerde coaches en trainers. We zijn er vooral zijn voor mensen geen toegang hebben tot reguliere leefstijlbegeleiding via de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Stoppen met roken is een speerpunt. 

Doelen zijn: onnodige ziekten en kwalen voorkomen, deelnemers zonder werk weer werkfit maken,  duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen en deelnemers ondersteunen in het leerproces van zelfregie.

Met professionele leefstijlbegeleiding kunnen veel mensen gezonder en werkfitter worden. Een uitdaging is, zo bevestigen deskundigen, dat juist de mensen die leefstijlbegeleiding het hardst nodig hebben, veelal onvoldoende financiële middelen hebben om er effectief mee aan de slag te kunnen. Gezonde voeding, meer bewegen, leren omgaan met stress: als er geen geld is, dan is men daar niet als eerste op gericht. Daarbij komt dat bestaande leefstijlinterventies veelal niet specifiek gericht zijn op mensen met een lage economische status (SES). Zo komen mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen al te vaak  in een negatieve, ziekmakende neerwaartse spiraal terecht. 

Stichting Gratis Gezond zet zich ervoor in om die neerwaartse spiraal te doorbreken en wil op laagdrempelige, praktische en professionele wijze een bijdrage leveren aan een betere gezondheid voor personen met een kleine portemonnee.

 

WIJ BIEDEN

De stichting voorziet in mogelijkheden ten behoeve van succesvolle leefstijlinterventies onder leiding van professionele, multidisciplinaire opgeleide leefstijltrainers (buddies). De buddies sturen meetbaar en praktijkgericht op 25 succesfactoren gerelateerd aan BRAVO leefstijlfactoren en houden daarbij rekening met specifieke sociaal maatschappelijke factoren. De BRAVO factoren zijn: bewegen, stoppen met roken (een speerpunt),minder alcohol, gezonde voeding en ontspanning/herstel).

 

ONZE LEEFSTIJLBUDDIES

De leefstijl buddies van Stichting Gratis Gezond dragen de doelgroep van de stichting een warm hart toe. Het zijn vakbekwame professionals, gecertificeerde leefstijltrainers, die een deel van hun tijd willen inzetten voor leefstijlbegeleiding van cliënten die  krap bij kas zitten. Zij doen dat omdat zij de bittere noodzaak hiervan inzien en een bijdrage willen leveren aan een gezondere en meer rechtvaardige samenleving. 

 

WIJ STREVEN NAAR

 • een aantoonbare vitaliteitstoename bij de deelnemers op korte termijn, dat wil zeggen binnen een half jaar tot een jaar van minimaal 25 % We hebben hiervoor de beschikking over een meet-instrument dat scores bijhoudt aan begin, tijdens en eind van een traject.
 • het bevorderen van zelfredzaamheid (ondersteuning bij het leren nemen van zelfregie).
 • blijvende gedragsverandering.
 • backup om terugval te voorkomen.   

 

OVER DE ACTIVITEITEN

 •  Stichting Gratis Gezond bemiddelt bij persoonlijke vitaliseringstrajecten en  is betrokken bij voorlichting en NRTO erkend onderwijs daarover.  Persoonlijke trajecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid duren minimaal 3 en maximaal 9 maanden. De trajecten zijn gericht op blijvende gedragsverandering en het bevorderen van zelfredzaamheid. 
 • Daarnaast bemiddelt en/of verzorgt Stichting Gratis Gezond bij medisch geaccrediteerde  Stoppen met roken-trajecten, die 3 maanden duren en die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Stichting Gratis Gezond bemiddelt bij het vinden van geschikte geaccrediteerde coaches die hiervoor zijn opgeleid en die samenwerken met artsen.  
 • Stichting Gratis Gezond ondersteunt teven initiatieven van andere maatschappelijk betrokken partijen die zich inzetten voor een gezonde leefstijl voor mensen met een klein budget, met PR- en het activeren van netwerken. Samen bereiken we meer dan alleen.

Bij alle trajecten worden de erkende richtlijnen van de Gezondheidsraad gevolgd. Waar nodig, bijvoorbeeld als er sprake is verslavingsproblematiek, werken we samen met de huisarts en andere deskundigen. Als er sprake is van voedingsvraagstukken die medisch gerelateerd zijn werken de leefstijlbuddies van de stichting samen met bevoegde diëtisten.

OVER DE MANIER WAAROP WIJ GELD INZAMELEN

We kunnen ons werk tot nu toe doen dankzij giften. Via onze website, folders, (nieuws-)brieven en social media maken wij bekend dat giften en donaties nodig zijn. In 2024 willen we starten met een meer structurele fondsenwerving en het oprichten van een vriendenkring, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en natuurlijke personen (weldoeners) die onze missie een warm hart toedragen en ons steunen waar mogelijk.

OVER DE BESTUURDERS

We hebben drie bestuurders en er moet een meerderheid (2 bestuurders) zijn bij elke uitgave die we doen. Dus één bestuurder heeft geen bevoegdheid en mogelijkheid om individueel het geld te besteden of uit te geven. We streven naar eensgezindheid ten aanzien van de bestedingen.

FUNCTIES 

 • Voorzitter: R. Ratering – McDonald
 • Secretaris: M. Kempe – Hak
 • Penningmeester (zie ook statuten):  functie vacant

 

OVER HET BELONINGSBELEID

De  leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden betreffen het bewaken van de visie/missie, verbinding zoeken met externe partijen (netwerken), het verzorgen van PR en voorlichting over de visie/misse en de leefstijltrajecten voor de doelgroepen. (Zij hebben recht op vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals reis- en administratiekosten maar hebben daar tot dusver geen gebruik van gemaakt).

De stoppen met roken coaches en  leefstijltrainers zie zich voor de doelgroep van de stichting inzetten zijn gekwalificeerde professionals die op zzp-basis werken. Zij voelen zich nauw betrokken bij de doelgroep van de stichting. Ze ontvangen geen vergoedingen van de stichting maar worden betaald door zorgverzekeraars, subsidieverstrekkers en in de toekomst ook door donateurs.

VERSLAG ACTIVITEITEN 2022

Mede door de perikelen rond corona hebben de activiteiten van de stichting tot mei 2022 vrijwel stilgelegen. Er zijn in dat jaar geen giften ontvangen om het promotiewerk te kunnen uitbreiden. 

Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van giften voor de financiering van trajecten voor de doelgroep,  is het bestuur In de tweede helft van 2022 gesprekken begonnen met externe partijen die de stichting een warm hart toe dragen. Deze partijen kunnen zorgen voor de landelijke beschikbaarheid van medisch geaccrediteerde stoppen met roken coaches en gecertificeerde leefstijltrainers. 

 

ACTIVITEITEN 2023

De gesprekken in 2022 hebben in 2023 geleid tot een landelijke dekking van gekwalificeerde stoppen met roken coaches en leefstijltrainers, die als buddie kunnen worden ingezet. Er is hiervoor eind 2023 een pilot van start gegaan in samenwerking met Vier Vitaal (www.viervitaal.nl) en Impact training en advies (www.impacttrainingenadvies.nl)

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2024

 • de leefstijlpilot voor mensen met een klein budget bij ander gemeenten een Nederland onder de aandacht brengen
 •  meerjarenplan presenteren waarbij promotie van en voorlichting over een gezondere leefstijl en stoppen met roken voor mensen met een klein budget centraal zal staan
 • een vriendenkring oprichten
 • landelijke dekking coaches en trainers uitbreiden
 • fondsen aangespreken voor een betere financiële draagkracht en garantie continuïteit.

 

FINANCIËLE GEGEVENS  2019, 2021 en 2022

Jaaroverzicht    2019     zie pdf         

Jaaroverzicht   2020     zie pdf

Jaaroverzicht 2021        zie pdf

Jaaroverzicht 2022      zie pdf

 

RESERVERINGEN

We reserveren voor noodsituaties en diversen 4% van het totale inkomen.

Namens het bestuur,

R.B. Ratering-McDonald

1 maart 202

 

ANBI STATUS / RESIN NUMMER

Met ingang van november 2017 heeft Stichting Gratis Gezond de ANBI-status ontvangen. Zie: ANBI status.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar o.v.v. ons fiscaal nummer. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)ook wel fiscaal nummer is: 858124506

CONTACTGEGEVENS

Correspondentie-adres: Stichting Gratis Gezond, t.a.v. voorzitter, Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM.

E-mail adres: info@stichtinggratisgezond.nl

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandelnummer: 70061866

Bankrekening: 

TRIODOS bank: NL52TRIO 033 88 350 40,  t.n.v. Stichting Gratis Gezond.