Algemene informatie

ANBI status bestuurders, verantwoording 2022

ANBI STATUS / RESIN NUMMER

Met ingang van november 2017 heeft Stichting Gratis Gezond de ANBI-status ontvangen. Zie: ANBI status.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar o.v.v. ons fiscaal nummer. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)ook wel fiscaal nummer is: 858124506

CONTACTGEGEVENS

Correspondentie-adres: Stichting Gratis Gezond, t.a.v. voorzitter, Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM.

E-mail adres: info@stichtinggratisgezond.nl

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandelnummer: 70061866

Bankrekening: 

TRIODOS bank: NL52TRIO 033 88 350 40,  t.n.v. Stichting Gratis Gezond.

 

HOOFDLIJNEN  / DOELSTELLINGEN

 Sinds de oprichting in 2017 helpt ANBI Stichting Gratis Gezond op verschillende manieren  mensen die in zware financiële omstandigheden verkeren preventief met ‘gezond zijn en gezond blijven’.   We doen dat persoonlijk en online met de medewerking van professionele vakmensen die een deel van hun tijd onbetaald weggeven. We zijn er voor mensen geen toegang hebben tot professionele leefstijlcoaching en/of dat niet kunnen betalen. Stoppen met roken is een speerpunt. Doelen zijn: onnodige ziekten en kwalen voorkomen, deelnemers weer werkfit maken en eigenwaarde versterken. 

Met professionele leefstijlcoaching kunnen veel mensen gezonder en werkfitter worden. Het probleem is echter, zo bevestigen deskundigen, dat juist de mensen die leefstijlbegeleiding het hardst nodig hebben, veelal onvoldoende financiële middelen hebben om er effectief mee aan de slag te kunnen. Gezonde voeding, meer bewegen, leren omgaan met stress: als er geen geld is, dan is men daar niet als eerste op gericht. Daarbij komt dat bestaande (door zorgverzekeraars vergoede)  leefstijlinterventies niet specifiek gericht zijn op mensen met een lage economische status (SES). Zo komen mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen al te vaak  in een negatieve, ziekmakende neerwaartse spiraal terecht.Stichting Gratis Gezond zet zich ervoor in om die neerwaartse spiraal te doorbreken en wil op laagdrempelige, praktische en professionele wijze een bijdrage leveren aan een betere gezondheid voor personen die het op zich al moeilijk genoeg hebben. 

WIJ BIEDEN

De stichting voorziet in middelen ten behoeve van succesvolle leefstijlinterventies onder leiding van professionele, multidisciplinaire opgeleide (Hbo-)leefstijlcoaches. De coaches sturen meetbaar en praktijkgericht op 25 succesfactoren gerelateerd aan BRAVO leefstijlfactoren en houden daarbij rekening met lastige sociaal maatschappelijke factoren. De BRAVO factoren zijn: bewegen, stoppen met roken (een speerpunt),minder alcohol, gezonde voeding en ontspanning/herstel). Verandering van leefstijl is niet makkelijk. Maar veranderen van leefstijl met extra tegenwind in de vorm van onder meer een zwakke financiële draagkracht is extra uitdagend.

ONZE LEEFSTIJLBUDDIES

De leefstijlbuddies van Stichting Gratis Gezond durven de uitdaging aan. Het zijn vakbekwame professionals, gecertificeerde leefstijltrainers, die een deel van hun tijd willen inzetten voor leefstijlbegeleiding van naasten die krap bij kas zitten. Zij doen dat omdat zij de bittere noodzaak daarvan inzien en een bijdrage willen leveren aan een gezondere en meer rechtvaardige samenleving. 

WIJ STREVEN NAAR

 • een vitaliteitstoename bij de deelnemers op korte termijn, dat wil zeggen binnen een half jaar tot een jaar van minimaal 25 %
 • tot 10% minder ziekteverzuim
 • aantoonbare gezondheidsbevordering  
 • gedragsverandering en toename van het besef van eigen verantwoordelijkheid
 • backup om terugval te voorkomen.   

 

OVER DE TRAJECTEN

 • De kernactiviteiten van Stichting Gratis Gezond zijn de persoonlijke vitaliseringstrajecten, stoppen met roken coaching en verzorgen van onderwijs en voorlichtingsbijeenkomsten.  Persoonlijke trajecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid duren minimaal 3 en maximaal 9 maanden. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nemen toe naar mate het traject vordert. 
 • Daarnaast bemiddelt en/of verzorgt Stichting Gratis Gezond in korter lopende Stoppen met roken-trajecten, die 3 maanden duren en die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Stichting Gratis Gezond bemiddelt bij het vinden van geaccrediteerde coaches die hiervoor zijn opgeleid en die samenwerken met artsen. Indien nodig worden nicotinevervangers en/of medicijnen ingezet. 
 • Tenslotte faciliteert Stichting Gratis Gezond online onderwijs over een gezonde leefstijl (online en blended).

Bij alle trajecten worden de erkende richtlijnen van de Gezondheidsraad ten aanzien van voeding en beweging gevolgd. Waar nodig, bijvoorbeeld als er sprake is verslavingsproblematiek, werken we samen met de huisarts en andere deskundigen. Als er sprake is van voedingsvraagstukken die medisch gerelateerd zijn werken de leefstijlcoaches samen met bevoegde diëtisten.

 

OVER DE MANIER WAAROP WIJ GELD INZAMELEN

1. door middel van fondsenwervingWe hebben (een) vrijwilliger(s) die fondsen werft. Via onze website, folders, (nieuws-)brieven en social media maken wij bekend dat donaties welkom zijn.

2. Via een  vriendenkring. We hebben een vriendenkring van bedrijven, organisaties en natuurlijke personen (weldoener) die onze missie een warm hart toedragen en ons steunen waar nodig.

 

OVER DE BESTUURDERS

We hebben drie bestuurders en er moet een meerderheid (2 bestuurders) zijn bij elke uitgave die we doen. Dus één bestuurder heeft geen bevoegdheid en mogelijkheid om individueel het geld te besteden of uit te geven. We streven naar eensgezindheid ten aanzien van de bestedingen.

FUNCTIES

 • Voorzitter: R. Ratering – McDonald
 • Penningmeester: functie vacant
 • Secretaris: M. Kempe – Hak

 

OVER HET BELONINGSBELEID

Het bestuur: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals reis- en administratiekosten. De leefstijltrainers zijn gekwalificeerde, ervaren en zorgvuldig geselecteerde professionals die op zzp-basis werkzaamheden verrichten. Zij worden betaald door partijen die met ons samenwerken en de missie van de stichting een warm hart toedragen. Dit zijn bedrijven en organisaties die deel uit maken van de vriendenkring. 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2022

Op verzoek beschikbaar. Mail naar: stichtinggratisgezond.nl@gmail.com

FINANCIËLE GEGEVENS STICHTING 2019, 2021, 2021 en 2022

Jaaroverzicht    2019     zie pdf         

Jaaroverzicht   2020     zie pdf

Jaaroverzicht 2021        zie pdf

Jaaroverzicht 2022      zie pdf

 

RESERVERINGEN

We reserveren voor noodsituaties en diversen 4% van het totale inkomen.

Namens het bestuur,

R.B. Ratering-McDonald

1 maart 2023

 

ANBI STATUS / RESIN NUMMER

Met ingang van november 2017 heeft Stichting Gratis Gezond de ANBI-status ontvangen. Zie: ANBI status.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar o.v.v. ons fiscaal nummer. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)ook wel fiscaal nummer is: 858124506

CONTACTGEGEVENS

Correspondentie-adres: Stichting Gratis Gezond, t.a.v. voorzitter, Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM.

E-mail adres: info@stichtinggratisgezond.nl

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandelnummer: 70061866

Bankrekening: 

TRIODOS bank: NL52TRIO 033 88 350 40,  t.n.v. Stichting Gratis Gezond.

HOOFDLIJNEN  / DOELSTELLINGEN